Reglement for Turneringsutvalget i Bridgekameratene (TU)

Vedtatt av styremøtet 21/8-2003

1. Turneringsutvalget (TU) utnevnes av styret og består av 2-4 personer.

2. TU er ansvarlig for utarbeidelse av terminliste, arrangement av klubbens spillekvelder, uttak av representasjonsspillere og det bridgemessige arrangement under åpne arrangementer, ved jubileer og i andre festlige anledninger. TU er ansvarlig for føring av OSS-toppen (Bridgekameratenes klubbmesterskap over hele året), for premiering og for registrering og innsendelse (til NBF) av klubbpoeng som klubbens medlemmer gjør seg fortjent til.

3. Lederen for TU velges i separat valg på Bridgekameratenes årsmøte og er medlem av styret. Han er ansvarlig for berammelse av og innkalling til utvalgets møter. Det skal avholdes møte når det styret eller minst 1 av TUs medlemmer finner det nødvendig.

4. Det skal føres protokoll fra utvalgets møter, som skal oversendes styret. Utvalgsvedtak krever vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, under forutsetning av at alle er innkalt på forskriftsmessig måte. Alle beslutninger tatt av TU må godkjennes av styret før de iverksettes.

5. Medlemmene av TU har stemmerett også i saker som angår dem selv, med mindre de erklærer seg for inhabile. Hvis et flertall i utvalget erklærer seg inhabile, oversendes saken til styret for endelig avgjørelse.

6. Terminliste basert på ukentlige spillekvelder skal oversendes styret til endelig godkjennelse, for høstsemesteret senest 15. juli, og for vårsemesteret senest 15. desember. Terminliste sendes normalt ut sammen med Sommer-OSS.

7. TU skal påse at alle turneringer ledes av en ansvarlig turneringsleder. Leiet hjelp kan brukes i den utstrekning styret finner økonomisk grunnlag for det og TU finner det formålstjenelig.

8. Under enhver turnering arrangert av eller i Bridgekameratene skal siste utgave av de ”Internasjonale lover for turneringsbridge” legges til grunn ved uoverensstemmelser.

9. Klubbturneringer bør ikke avvikles i mer enn 2 puljer etter kvalitetskriterier. Ved hver sesongs begynnelse bør det arrangeres en kvalifiseringsturnering for puljeinndeling etter nærmere bestemmelser gitt i vedlegg 1. Ved vurderingen av hvor par skal plasseres i enhver ny turnering som spilles i flere puljer, skal TU bruke bestemmelsene gitt i vedlegg 1 som rettesnor. TUs leder bør før hver ny puljeinndelt turnering gi turneringslederen en prioritert rekkefølge for de par som er kvalifisert til A-puljen.

10. I vårsesongen skal det hvert år arrangeres et klubbmesterskap over 6 kvelder etter nærmere bestemmelser gitt i Vedlegg 3.

11. Bortsett fra klubbmesterskapet bør ingen klubb tumeringer strekke seg utover 4 spillekvelder. Regler for antall spill som skal spilles og organiseringen av klubbkveldene er gitt i Vedlegg 2.

12. OSS-toppen skal føres fra spillekveld til spillekveld etter nærmere bestemmelser gitt i Vedlegg 4.

13. TU er etter årsmøtets og/eller styrets beslutning ansvarlig for opplegg og gjennomføring av eventuelle åpne eksterne turneringer arrangert av Bridgekameratene.

14. Premiering vil være det styret fastsetter etter forslag fra TU. Kvelds vinnere og sammenlagt vinnere i flerkveldsturneringer skal premieres i begge puljer. I A-puljen kan resultatlisten presenteres som tallverdi eller % (eller begge deler). I B-puljen og når det kun er 1 pulje, vil antallet spillere variere sterkt, og resultatet skal derfor presenteres i %.

15. Dette reglement kan med simpelt flertall endres av styret i Bridgekameratene