Statutter for Vil og Kan-medaljen

 

I Bridgekameratenes Vil og Kan-bok kan man finne følgende statutter som ble fulgt da medaljen ble opprettet av Hans Skaug i 1984:

 

Hedersmerket ”Vil og Kan”

 

1.                  Hedersmerket består av klubbmerket, omkranset av en laurbærkrans som nederst er forsynt med en hvit emaljeplate påskrevet mottoet ”Vil og Kan”. Ytterst på kransen de fire symbolene spar, hjerter, ruter og kløver.

2.                 Hedersmerket preges i gull og bæres i nål.

3.                 Hedersmerket kan tildeles Bridgekamerater med minst 5 års klubbmedlemskap som:

a.      har bidratt betydelig til klubbens sportslige og sosiale aktiviteter.

b.     har viset fremragende prestasjoner i aktiv bridge.

4.                 Et råd bestående av 5 aktive klubbmedlemmer som alle tidligere har mottatt hedersmerket kan i enstemmig rådsmøte beslutte hvem som skal tildeles hederstegnet.

5.                 Hvis flere enn 5 aktive klubbmedlemmer innehar hedersmerket, skal rådet bestå av de 5 som har lengst medlemskap i klubben.

6.                 Hvis færre enn 5 aktive klubbmedlemmer innehar hedersmerket, skal rådet suppleres med styremedlemmer.

7.                 Alle medlemmer kan sende forslag på kandidater til hederstegnet. Forslag må ledsages av en skriftlig begrunnelse.

 

Under Bridgekameratenes 60-års jubileumsfeiring på Sole i 1994, introduserte klubbens leder Tommy Sandsmark og hans styre et helt nytt jubileumskonsept, der æresmedlemmer og resipienter av vil og kan-medaljen ble slått til riddere av Bridgekameratene. Regelverket ble totalt omarbeidet og det er dette konseptet Bridgekameratene bruker den dag i dag.

 

Tildeling av hederstegn skjer under en høytidelig seremoni som kanskje best kan beskrives som et møte i losjen med någå attåt. Forskjellen ligger imidlertid i den humor det hele er pakket inn i. Hver kandidat blir beskrevet i muntre ordelag, og får seg tildelt en devise (dvs. et kort smedevers) som slett ikke alltid er spesielt snill.

 

Statuttene ble omarbeidet og vedtatt på årsmøtet i 1994:

 

Hedersmerket ”Vil og Kan”

 

1.       Hedersmerket består av klubbmerket, omkranset av en laurbærkrans med de fire symbolene spar, hjerter, ruter og kløver ytterst på kransen. Nederst på merket er det en hvit emaljeplate påskrevet mottoet ”Vil og Kan”. Hedersmerket skal ha gull-finish og skal bæres i nål.

2.     Hedersmerket inngår som en del av Bridgekameratenes Ridderskap, og resipienten regnes som ridder av lavere grad (halvt æresmedlemskap). Merket skal deles ut under middagen på jubileumsfester, slik det er foreskrevet i ”Statutter for Bridgekameratenes Ridderskap” og ”Seremoni under hederstildeling”.

3.     Overrekkelsen av hederstegnet skal ledsages av et Ridderbrev i sølvramme med en egen devise, spesielt tilegnet resipienten. Denne devisen skal ha et humoristisk tilsnitt, som gjerne noe malisiøst karakteriserer resipienten.

4.     Hedersmerket kan tildeles Bridgekamerater med minst 5 års klubbmedlemskap som:

a)                har bidratt betydelig til klubbens sportslige og sosiale aktiviteter.

b)               har viset fremragende prestasjoner i aktiv bridge som representanter for Bridgekameratene.

5.     Alle medlemmer kan foreslå kandidater for Hederstegnet. Slike forslag skal gå gjennom styret, og skal ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget.

6.     Foran hvert 5-års jubileum skal Bridgekameratenes styre sette ned en ”Vil og Kan-komité”, bestående av 3-5 aktive klubbmedlemmer med administrativ bakgrunn fra klubbens styre og/eller utvalg. Denne komitéen har til oppgave, på bakgrunn av innkomne forslag og/eller på eget initiativ, enstemmig å foreslå og begrunne for styret hvem som skal tildeles hederstegnet.

7.     Styret skal deretter godkjenne de foreslåtte kandidater, og plikter å gi ”Vil og Kan-komitéen” skriftlig begrunnelse for eventuelle avslag. Styret kan ikke legge til andre kandidater enn de som er blitt foreslått av ”Vil og Kan-komitéen”.

 

Hederstildeling ble vedtatt av årsmøtet i 2002 og innsatt noe forenklet i Bridgekameratenes vedtekter (Ikke desto mindre gjelder fremdeles vedtaket fra årsmøtet i 1995). Dette er det som nå står i vedtektene:

 

§ 2-15

 

a.     Bridgekameratenes Hederstegn har to grader, ”Æresmedlemskap” og ”Vil og Kan”.

 

b.     Klubbens høyeste hederstegn består av en gullmedalje med klubbens gullmerke midt på, og ordet "ÆRESMEDLEM" i halvsirkel gravert inn over klubbmerket. Medaljen henger i et bånd med gullkant øverst. Båndet skal være i de norske nasjonalfarger, og på gullkanten øverst skal innehaverens navn graveres inn. Hederstegnet skal bæres godt synlig under alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

c.     ”Vil og Kan”-medaljen er en rund medaljong i hvitt og farger med klubbens merke og inskribert med ordene ”Vil og Kan”. Medaljen skal bæres godt synlig under alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

d.     Overlevering av hederstegnene inngår som en del av ”Bridgekameratenes Ridderskap”, og innehaverne regnes som riddere av Bridgekameratene av høyere grad (Æresmedlem) og av lavere grad (Vil og Kan). Hederstegnene skal normalt kun deles ut hvert 5. år under middagen på en jubileumsfest, slik det er foreskrevet i "Statutter for Bridgekameratenes Ridderskap" og i "Seremoni under Hederstildeling". Ved spesielle omstendigheter kan styret vedta at hederstegnene kan deles ut ved andre anledninger, men i en fullstendig seremoni.

 

e.     Overrekkelsen av hederstegnene skal ledsages av et ridderbrev med en egen devise, spesielt tilegnet mottageren. Denne devisen skal ha et humoristisk tilsnitt som karakteriserer mottageren, gjerne noe malisiøst.

 

f.     Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse, og kan tildeles bridgekamerater med minst 10 års sammenhengende medlemskap som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

 

        *      har ytet særdeles fortjenestefullt arbeid innen klubbens administrasjon.

        *      har representert klubben særdeles hedrende utad.

        *      har støttet klubben på en fremragende og uegennyttig måte gjennom tid.

 

        Et medlem som har tittelen "Æresmedlem" har gratis medlemsskap, rett til å spille gratis på alle klubbkvelder og går gratis på alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

g.     ”Vil og Kan” er klubbens nest høyeste utmerkelse, og kan tildeles bridgekamerater og ikke-medlemmer som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

 

        *      har ytet fortjenestefullt og uselvisk arbeid for Bridgekameratene over tid.

        *      har gjort svært meget for klubben i en spesiell anledning.

        *      giennom såvel ord som handlinger har demonstrert  at de både ’’Vil’’ og ’’Kan’’.

 

h.     Foran hvert 5-års jubileum skal Styret sette ned en Hederstegnskomité bestående av minst 1 styremedlem og minst 1 æresmedlem. Denne komitéen har som oppdrag, på bakgrunn av innkomne forslag og/eller på eget initiativ, enstemmig å foreslå og begrunne for styret hvem som skal tildeles hederstegn.

 

i.      Alle medlemmer kan foreslå kandidater for hederstegnene. Slike forslag skal gå gjennom styret eller direkte til Hederstegnskomitéen, og skal ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget.

 

j.      Styret skal deretter godkjenne de foreslåtte kandidater, og plikter å gi Hederstegnskomitéen skriftlig begrunnelse for eventuelle avslag. Styret kan ikke legge til andre kandidater enn de som er blitt foreslått av Hederstegnskomitéen.