Statutter for æresmedlemskap

 

I Bridgekameratenes æresmedlems-bok kan man finne følgende statutter som ble nedtegnet av Hans Skaug på 70- eller 80-tallet:

 

”Hederstegnet kan tildeles medlemmer av klubben for fortjenestefullt arbeid innen klubbens administrasjon og for hedrende representasjon utad.

 

Videre kan hederstegnet tildeles personer som står klubben nær, og som ved sin virksomhet har støttet klubben på en fremragende måte.

 

Hederstegnet har bare en grad.”

 

Under klubbens 50-års jubileumsfeiring på Grand Hotell i 1984 introduserte formann Hans Skaug en ny grad av hederstegn, nemlig en lavere grad av æresmedlemskap. Den nye graden fikk navnet ”Vil og kan-medaljen”, og ble delt ut til blant andre Torbjørn Andvik og Alf Petter Pettersen, som ble klubbens første norgesmestre for par året før. Denne nye graden fikk således karakter av å være både en ”stepping stone” på veien til et fortjent æresmedlemskap for klubbens uselviske administratorer, og en måte å hylle hedrende representasjon utad på.

 

 

Under Bridgekameratenes 60-års jubileumsfeiring på Sole i 1994, introduserte klubbens leder Tommy Sandsmark og hans styre et helt nytt jubileumskonsept, der æresmedlemmer og resipienter av vil og kan-medaljen ble slått til riddere av Bridgekameratene. Regelverket ble totalt omarbeidet og det er dette konseptet Bridgekameratene bruker den dag i dag.

 

Tildeling av hederstegn skjer under en høytidelig seremoni som kanskje best kan beskrives som et møte i losjen med någå attåt. Forskjellen ligger imidlertid i den humor det hele er pakket inn i. Hver kandidat blir beskrevet i muntre ordelag, og får seg tildelt en devise (dvs. et kort smedevers) som slett ikke alltid er spesielt snill.

 

På styremøte i april 1995 og senere vedtatt av årsmøtet i 1995 ble dette ny ordlyd for statutter for Bridgekameratenes æresmedlemskap:

 

Bridgekameratenes Hederstegn.

 

1.                  Bridgekameratenes Hederstegn består av en gullmedalje med klubbens gullmerke midt på, og ordet ”Æresmedlem” i halvsirkel gravert inn over klubbmerket. Medaljen henger i et bånd med gullkant øverst. Båndet skal være i de norske nasjonalfarger, og på gullkanten øverst skal resipientens navn graveres inn. Hederstegnet skal bæres godt synlig under alle sosiale tilstelninger.

2.                 Hederstegnet inngår som en del av Bridgekameratenes Ridderskap, og resipienten regnes som ridder av høyeste grad (med titelen Æresmedlem). Medaljen skal normalt kun deles ut hvert 5. år under middagen på en jubileumsfest, slik det er foreskrevet i ”Statutter for Bridgekameratenes Ridderskap” og i ”Seremoni under hederstildeling”. Ved force majeur kan styret vedta at medaljen kan deles ut under en vanlig årsfest, da dog i en fullstendig seremoni.

3.                 Overrekkelsen av hederstegnet skal ledsages av et ridderbrev med en egen devise, spesielt tilegnet resipienten. Denne devisen skal ha et humoristisk tilsnitt, som gjerne noe malisiøst karakteriserer resipienten.

4.                 Hederstegnet er klubbens høyeste utmerkelse, og kan tildeles Bridgekamerater med minst 10 års sammenhengende medlemskap som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

a.      Har ytet særedeles fortjenestefullt arbeid innen klubbens administrasjon.

b.     Har representert klubben særdeles hedrende utad.

c.      Har støttet klubben på en fremragende og uegennyttig måte gjennom tid.

5.                 Et medlem som har titelen ”Æresmedlem” har rett til å spille gratis i alle klubbens turneringer og til å gå gratis på alle klubbens tilstelninger.

6.                 Alle medlemmer kan foreslå kandidater for hederstegnet. Slike forslag skal gå gjennom styret, og skal ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget.

7.                 Foran hvert 5-års jubileum skal Bridgekameratenes styre sette ned en ”Hederstegn-komité”, bestående av minst 2 styremedlemmer, supplert med minst 1 æresmedlem. Denne komitéen har til oppgave, på bakgrunn av innkomne forslag og/eller på eget initiativ, enstemmig å foreslå og begrunne for styret hvem som skal tildeles hederstegnet.

8.                 Styret skal deretter godkjenne de foreslåtte kandidater, og plikter å gi ”Vil og Kan-komitéen” skriftlig begrunnelse for eventuelle avslag. Styret kan ikke legge til andre kandidater enn de som er blitt foreslått av ”Vil og Kan-komitéen”.

 

Hederstildeling ble vedtatt av årsmøtet i 2002 og innsatt noe forenklet i Bridgekameratenes vedtekter. (Ikke desto mindre gjelder fremdeles vedtaket fra årsmøtet i 1995) Dette er det som nå står i vedtektene:

 

§ 2-15

 

a.     Bridgekameratenes Hederstegn har to grader, ”Æresmedlemskap” og ”Vil og Kan”.

 

b.     Klubbens høyeste hederstegn består av en gullmedalje med klubbens gullmerke midt på, og ordet "ÆRESMEDLEM" i halvsirkel gravert inn over klubbmerket. Medaljen henger i et bånd med gullkant øverst. Båndet skal være i de norske nasjonalfarger, og på gullkanten øverst skal innehaverens navn graveres inn. Hederstegnet skal bæres godt synlig under alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

c.     ”Vil og Kan”-medaljen er en rund medaljong i hvitt og farger med klubbens merke og inskribert med ordene ”Vil og Kan”. Medaljen skal bæres godt synlig under alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

d.     Overlevering av hederstegnene inngår som en del av ”Bridgekameratenes Ridderskap”, og innehaverne regnes som riddere av Bridgekameratene av høyere grad (Æresmedlem) og av lavere grad (Vil og Kan). Hederstegnene skal normalt kun deles ut hvert 5. år under middagen på en jubileumsfest, slik det er foreskrevet i "Statutter for Bridgekameratenes Ridderskap" og i "Seremoni under Hederstildeling". Ved spesielle omstendigheter kan styret vedta at hederstegnene kan deles ut ved andre anledninger, men i en fullstendig seremoni.

 

e.     Overrekkelsen av hederstegnene skal ledsages av et ridderbrev med en egen devise, spesielt tilegnet mottageren. Denne devisen skal ha et humoristisk tilsnitt som karakteriserer mottageren, gjerne noe malisiøst.

 

f.     Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse, og kan tildeles bridgekamerater med minst 10 års sammenhengende medlemskap som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

 

        *      har ytet særdeles fortjenestefullt arbeid innen klubbens administrasjon.

        *      har representert klubben særdeles hedrende utad.

        *      har støttet klubben på en fremragende og uegennyttig måte gjennom tid.

 

        Et medlem som har tittelen "Æresmedlem" har gratis medlemsskap, rett til å spille gratis på alle klubbkvelder og går gratis på alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

g.     ”Vil og Kan” er klubbens nest høyeste utmerkelse, og kan tildeles bridgekamerater og ikke-medlemmer som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

 

        *      har ytet fortjenestefullt og uselvisk arbeid for Bridgekameratene over tid.

        *      har gjort svært meget for klubben i en spesiell anledning.

        *      giennom såvel ord som handlinger har demonstrert  at de både ’’Vil’’ og ’’Kan’’.

 

h.     Foran hvert 5-års jubileum skal Styret sette ned en Hederstegnskomité bestående av minst 1 styremedlem og minst 1 æresmedlem. Denne komitéen har som oppdrag, på bakgrunn av innkomne forslag og/eller på eget initiativ, enstemmig å foreslå og begrunne for styret hvem som skal tildeles hederstegn.

 

i.      Alle medlemmer kan foreslå kandidater for hederstegnene. Slike forslag skal gå gjennom styret eller direkte til Hederstegnskomitéen, og skal ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget.

 

j.      Styret skal deretter godkjenne de foreslåtte kandidater, og plikter å gi Hederstegnskomitéen skriftlig begrunnelse for eventuelle avslag. Styret kan ikke legge til andre kandidater enn de som er blitt foreslått av Hederstegnskomitéen.