Vedtekter for BRIDGEKAMERATENE

 

Vedtatt av årsmøtet den 25. april 2002, stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 26. april 2002 og gjort gjeldende fra den 26. april 2002. Siste endringer vedtatt av årsmøtet 2006.

 

KAPITTEL 1. Generelle bestemmelser

 

§ 1-1  Definisjon, oppgaver, formål og forpliktelser

 

Bridgekameratene ble stiftet den 20/4-1934 og opptatt som medlem av Norsk Bridgeforbund den 3/5-1934 med de rettigheter og forpliktelser det innebærer ifølge NBFs vedtekter.  Klubben er en sammenslutning av bridgespillere som vil organisere og spille bridge etter de bestemmelser som utgis av NBF.  Klubben har forpliktet seg til å arbeide for det formål som er formulert NBFs vedtekter § 1-2:

 

*        Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.

*        Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.

 

Klubben har påtatt seg de forpliktelser som går fram av NBFs vedtekter § 3-4, og vil forøvrig etterleve de regler og bestemmelser som fattes av overordnet myndighet.  Klubben er partipolitisk nøytral.

 

§ 1-2  Medlemsskap og kontingent

 

Klubben består utelukkende av personlige medlemmer som har betalt sin kontingent og æresmedlemmer.  Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og inkluderer kontingenten til NBF.  Medlemmer av klubben er automatisk medlemmer i NBF med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

 

Klubben tilhører NBF Oslo og skal betale den av kretstinget fastsatte klubbkontingent.

 

Klubben er frittstående og selveiende innenfor rammen av vedtektenene for NBF.

 

Klubbens årsmøte kan vedta oppsigelse av medlemsskapet i NBF og beholde sine eiendeler etter at alle økonomiske forpliktelser til krets og forbund er gjort opp.

 

§ 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser

 

Hvert medlem som har betalt sin kontingent er sikret de tilbud, den bistand og service, og de konkurransemuligheter som klubben og organisasjonen i sin helhet tilbyr sine medlemmer.

Hvert medlem av klubben har adgang til alle bridgeklubber i landet, og vil om mulig gis anledning til å delta som gjest i spillekvelden(e), likeså som medlemmer av andre klubber får det samme tilbudet hos oss.

 

Hvert medlem som har sine forpliktelser i orden, har rett til gjennom regelfestete kanaler å utøve innflytelse på klubbens og hele organisasjonens ledelse og drift.

 

Ethvert medlem skal etterleve organisasjonens vedtekter og bestemmelser på en høvisk måte som styrker fellesskapet og det sosiale miljø.

 

Ethvert medlem plikter å påta seg verv i organisasjonen og utføre andre oppgaver for fellesskapet dersom helse eller andre særlige hensyn ikke er til hinder for det.

 

§ 1-4  Organisatoriske bestemmelser

 

De organisatoriske bestemmelser som gjelder alle organisasjonsledd går fram av NBFs vedtekter kap.4.  Det gjelder:

*        Frister for avvikling av årsmøte, § 4-1.

*        Gjennomføring av årsmøtets forhandlinger, § 4-2.

*        Vedtaksførhet, § 4-3.

*        Stemmerett og valgbarhet, § 4-4.

*        Stemmegivning, § 4-5.

*        Habilitet, § 4-6.

*        Kjønnsfordeling, § 4-7.

*        Overordnet organisasjonsleddets kompetanse, § 4-8.

*        Utgiftsdekning og godtgjørelse, § 4-9.

 

Bruk av begrepene komité, utvalg og arbeidsgruppe er også fellesbestemmelse for alle organisasjonsledd og er beskrevet i NBFs vedtekter kap. 7.

 

§ 1-5 Årsmøte

 

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Mellom årsmøtene er klubbstyret høyeste myndighet.

 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av februar.  Årsmøtet innkalles av klubbstyret senest 14 dager før årsmøtet holdes.

 

Begrunnet forslag til årsmøte kan fremmes av enkeltmedlem, årsmøtets oppnevnte komiteer og klubbstyret senest 1 uke før årsmøtet holdes.  Fullstendig dagsorden, beretning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig senest 1 time før årsmøtet settes.

 

Alle klubbens medlemmer som har sine forpliktelser i orden, har rett til å møte på årsmøtet med stemmerett.  Representant for forbundsstyre og kretsstyre kan møte med tale- og forslagsrett.  Æresmedlem som ikke lenger er aktivt medlem av klubben kan møte med tale- og forslagsrett.  Den samme rett kan gis andre som innbys av årsmøtet og/eller klubbstyret.

 

Årsmøtet skal gjennomføres etter bestemmelsene i NBFs vedtekter kap 4.  Øvrige bestemmelser om gjennomføring av årsmøtet går fram av klubbvedtektens kap. 2.

 

§ 1-6  Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når klubbstyret, kretsstyret, forbundsstyret eller 1/3 av klubbens medlemmer krever det.  På ekstraordinært årsmøte kan det bare behandles saker som kravet om det ekstraordinære årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 1-7 Klubbstyre

 

Klubbstyret skal:

*        Håndheve organisasjonens vedtekter og bestemmelser og iverksette årsmøtets beslutninger samt instrukser fra bridgeting, forbundsstyre og kretsting.

*        Besørge løpende forretninger.

*        Forvalte klubbens midler og eiendeler.

*        Organisere bridgespillet i klubben.

*        Arbeide for et harmonisk fellesskap og et godt sosialt miljø i klubben.

*        Bistå enkeltmedlem eller gruppe av medlemmer i de tilfeller dette anses nødvendig av hensyn til deres anseelse og utøvelse av bridgesporten.

*        Delta i kretsting og andre særskilte møter som overordnet organ innkaller til.

*        Fungere som klubbens disiplinærmyndighet, jfr. NBFs disiplinærreglement.

*        Utarbeide og legge fram for årsmøtet beretning og revidert regnskap, og forøvrig forberede alle andre saker som skal behandles av årsmøtet.

*        Sende utskrift av årsmøtets protokoll til kretsstyret og forbundsstyret.

 

KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE

 

§ 2-1     Ordinært årsmøte

 

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres minst 4 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og skal være styret i hende senest 14 dager før møtet. Saksliste og eventuelle forslag sendes medlemmene senest 7 dager før møtet. Revidert regnskap og årsberetningen skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøtet.

 

§ 2-2     På ordinært årsmøte skal behandles:

 

1)      Godkjenning av innkalling og saksliste.

2)      Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3)      Årsberetninger (Styret/TU).

4)      Revidert regnskap.

5)      Revisors beretning.

6)      Budsjett for kommende år.

7)      Materiell-fortegnelse.

8)      Fastsettelse av årskontingent og spilleavgift for kommende år.

9)      Innkomne forslag.

10)    Valg i henhold til § 2-3.

 

§ 2-3     Valg av styre

 

(I) Årsmøtet velger:

a)      Et styre bestående av

          Leder

          Nestleder

          Kasserer

          Sekretær

          Leder for turneringsutvalget (TU).

b)      Varamedlem.

c)      Revisor.

d)      Redaktør av medlemsbladet OSS.

e)      En valgkomite bestående av 3 medlemmer, som konstituerer seg selv.

 

(II) Dersom valgkomitéen ikke finner kandidater nok til styreverv, kan de alternativt foreslå at Årsmøtet velger:

a)      Et styre bestående av

          Leder

          Leder for turneringsutvalget (TU).

          Et styremedlem

b)      Ett varamedlem.

c)      Revisor.

d)      En valgkomite bestående av minst 2 - to - medlemmer, som konstituerer seg selv.

 

Styret gis i denne modellen fullmakt til å engasjere en eller flere personer (forretningsfører) til å ivareta alle klubbens praktiske oppgaver, så som regnskap, økonomiforvaltning, ajourføring av medlemsregister og Spar10 (NBFs medlemsregister), kontakt og korrespondanse med NBF, NBF Oslo, og andre klubber, planlegging og gjennomføring av av klubbens interne og eksterne turneringer i samhandling med TL og BSV, kontakt med og introduksjon av nye og gamle medlemmer, innkjøp, premiering, forberedelse av årsmøter, årsfester og jubiléer, drifting av WEB-sidene, utgivelse av klubbens elektroniske medlemsavis (OSS) osv. Retningslinjer for forretningsdrift står beskrevet i ”Avtale om forretningsdrift av Bridgekameratene”.

 

En eventuell forretningsfører ansatt på disse premisser skal delta på styremøter hvis styret ønsker det, men har ingen stemmerett i styret.

 

§ 2-4     Innkalling til styremøter

 

Klubbens leder innkaller til styremøter, som er beslutningsdyktige når minst 2 av styremedlemmene er tilstede. Forretningsfører har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett.

 

§ 2-5     Avholdelse av styremøter

 

Styremøter skal avholdes når Leder eller minst 2 av styremedlemmene forlanger det.

 

§ 2-6     Ansvar og arbeidsoppgaver

 

Styret har ansvar for klubbens drift. Fordeling av arbeidsoppgaver og eventuell godtgjørelse for dette bestemmes av styret. En eventuell forretningsførers arbeidsoppgaver avtales med styret for ett år ad gangen.

 

Styret står fritt til å oppnevne de komitéer og utvalg det finner hensiktsmessig. Dersom en tillitsvalgt av noen årsak ikke kan fungere i vervet, kan styret oppnevne en erstatter for resten av perioden.

 

§ 2-7     Protokoll

 

Styret plikter å føre protokoll over alle møter.

 

§ 2-8     Økonomi

 

Styret skal føre regnskap over alle klubbens inntekter og utgifter. Kasserer (/Forretningsfører) plikter å holde styret løpende orientert om klubbens økonomiske status. Styret skal påse at klubbens eiendeler blir oppbevart på en betryggende måte, og skal fremlegge en fortegnelse over disse for årsmøtet.

 

§ 2-9     Revisjon

 

Revisor skal revidere årsregnskapet, kontrollere kassen og gjennomgå oversikt over klubbens eiendeler.

 

§ 2-10   Turneringsutvalget

 

Turneringsutvalgets oppgaver er regulert i «Reglement for Turneringsutvalget».

 

§ 2-11   Fester og arrangementer

 

Styret bør nedsette en festkomité som hvert år skal arrangere en årsfest for klubbens medlemmer der også ektefelle/venn/venninne har adgang. I den utstrekning det får tilstrekkelig oppslutning fra medlemmene bør festkomitéen også forsøke å få i stand andre arrangementer (klubbmesterskap i mix med fest, m.m.).

 

§ 2-12   Valgkomitéen

 

Valgkomiteen skal 7 dager før årsmøtet framlegge forslag til kandidater for samtlige valg disse vedtekter foreskriver.

 

§ 2-13   Søknad om medlemskap

 

Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret. Søknaden skal være underskrevet av to medlemmer.

 

§ 2-14   Utelukkelse

 

Styret kan utelukke et medlem som overtrer klubbens lover og bestemmelser eller som ved sin opptreden skader klubbens renommé.  Denne avgjørelse kan ankes i henhold til NBFs vedtekter (jfr. § 1-7).

 

§ 2-15   Bridgekameratetes Hederstegn

 

a.       Bridgekameratenes Hederstegn har to grader, ”Æresmedlemskap” og ”Vil og Kan”-medaljen.

 

b.       Klubbens høyeste hederstegn består av en gullmedalje med klubbens gullmerke midt på, og ordet "ÆRESMEDLEM" i halvsirkel gravert inn over klubbmerket. Medaljen henger i et bånd med gullkant øverst. Båndet skal være i de norske nasjonalfarger, og på gullkanten øverst skal innehaverens navn graveres inn. Hederstegnet skal bæres godt synlig under alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

c.       ”Vil og Kan”-medaljen er en rund medaljong i hvitt og farger med klubbens merke og inskribert med ordene ”Vil og Kan”. Medaljen skal bæres godt synlig under alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

d.       Overlevering av hederstegnene inngår i en høytidelig seremoni og etter de retningslinjer som er beskrevet under ”Seremoni under hederstildeling”. Innehaverne regnes som riddere av Bridgekameratene av høyere grad (Æresmedlem) og av lavere grad (Vil og Kan). Hederstegnene skal normalt kun deles ut hvert 5. år under middagen på en jubileumsfest, slik det er foreskrevet i "Statutter for Bridgekameratenes Ridderskap" og i "Seremoni under Hederstildeling". Ved spesielle omstendigheter kan styret vedta at hederstegnene kan deles ut ved andre anledninger, men i en fullstendig seremoni.

 

e.       Overrekkelsen av hederstegnene skal ledsages av et ridderbrev med en egen devise, spesielt tilegnet mottageren. Denne devisen skal ha et humoristisk tilsnitt som karakteriserer mottageren, gjerne noe malisiøst.

 

f.       Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse, og kan tildeles bridgekamerater med minst 10 års sammenhengende medlemskap som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

 

          *        har ytet særdeles fortjenestefullt arbeid innen klubbens administrasjon.

          *        har representert klubben særdeles hedrende utad.

          *        har støttet klubben på en fremragende og uegennyttig måte gjennom tid.

 

          Et medlem som har tittelen "Æresmedlem" har gratis medlemsskap, rett til å spille gratis på alle klubbkvelder og går gratis på alle klubbens sosiale tilstelninger.

 

g.       ”Vil og Kan” er klubbens nest høyeste utmerkelse, og kan tildeles bridgekamerater og ikke-medlemmer som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

 

          *        har ytet fortjenestefullt og uselvisk arbeid for Bridgekameratene over tid.

          *        har gjort svært meget for klubben i en spesiell anledning.

          *        giennom såvel ord som handlinger har demonstrert  at de både ’’Vil’’ og ’’Kan’’.

 

h.       Foran hvert 5-års jubileum skal Styret sette ned en Hederstegnskomité bestående av minst ett styremedlem og minst ett æresmedlem. Denne komitéen har som oppdrag, på bakgrunn av innkomne forslag og/eller på eget initiativ, enstemmig å foreslå og begrunne for styret hvem som skal tildeles hederstegn.

 

i.        Alle medlemmer kan foreslå kandidater for hederstegnene. Slike forslag skal gå gjennom styret eller direkte til Hederstegnskomitéen, og skal ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget.

 

j.       Styret skal deretter godkjenne de foreslåtte kandidater, og plikter å gi Hederstegnskomitéen skriftlig begrunnelse for eventuelle avslag. Styret kan ikke legge til andre kandidater enn de som er blitt foreslått av Hederstegnskomitéen.

 

§ 2-16   Medlemsnålen

 

a.       Bridgekameratenes medlemsnål har tre grader: gull, sølv og bronse.

 

b.       Gullnålen tildeles bridgekamerater som har vært medlem i 20 år sammenhengende.

 

c.       Sølvnålen tildeles bridgekamerater som har vært medlem i 10 år sammenhengende.

 

d.       Bronsenålen tildeles et medlem med håndslag idet vedkommende blir tatt opp som medlem av Bridgekameratene.

 

e.       Bridgekameratenes medlemsnål i gull og sølv skal normalt deles ut på årsfesten og dessuten på jubileumsfester i forbindelse med hederstildeling.

 

 

KAPITTEL 3. OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING

 

§ 3-1  Oppløsning

 

Forslag om oppløsning av klubben skal behandles på ordinært årsmøte og må være kunngjort ved innkallingen til årsmøtet.

 

Vedtak om oppløsning er gyldig dersom minst 3/4 av de møtende medlemmer stemmer for forslaget.  Blir oppløsning vedtatt skal klubbens arkiv leveres til kretsstyret.  Eventuelle eiendeler etter oppløsning tilfaller vedkommende kretsstyre og skal brukes til fremme av bridgesporten fortrinnsvis på samme sted.

 

Vedtak om sammenslåing av klubben med en annen klubb behandles på samme måte som oppløsning.  Arkiv og eventuelle eiendeler overtas av den nye klubb.

 

§ 3-2  Vedtektsendring

 

Endring av basisvedtektene (kapittel 1 og 3) kan bare foretas på ordinært bridgeting, jfr. NBFs vedtekter § 13-2.

 

Forslag om endring av bestemmelsene i vedtektens kap. 2 kan bare foretas på ordinært årsmøte.  Vedtak om vedtektsendring på disse punkter er gyldig dersom 2/3 av de møtende medlemmer stemmer for forslaget.